Vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija
 1. -dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige primitaka i izdataka (KPI), knjige ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
 2. -evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane ----porezne evidencije i sl.
 3. -salda konti kupaca i dobavljača

 

-Poslovi financijskog knjigovodstva i knjigovodstva osnovnih sredstava

-Vođenje glavne knjige i sastavljanje svih potrebitih izvještaja za trgovačka društva i obrtnike

 
 
Obrtom se smatra djelatnost registrirana u skladu sa Zakonom o obrtu.
Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:
 • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,
 • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,
 • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,
 • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.
Porezi i doprinosi za obvezna osiguranja što su ih obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici dužni plaćati:
 1. Porez na dohodak
 2. Prirez porezu na dohodak
 3. Porez na dobit
 4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 5. Plaćanje poreza po odbitku
 6. Ostali porezi
 7. Doprinosi za obvezna osiguranja
 
 
Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna
 1. -sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje)
 2. -obračun amortizacije tromjesečni i godišnji izvještaji Financijskoj agenciji
 3. -obračuni kamata, zajmova
Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu
 1. -obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja
 2. -analitike plaća radnika
 3. -porezne kartice radnika
 4. -sve propisane porezne evidencije
Izrada godišnjih poreznih prijava
 1. -porez na dodanu vrijednost
 2. -porez na dobit
 3. -porez na dohodak
 4. -posebni porezi
 
 
Trgovačka društva po osnovi obavljanja djelatnosti za koje su registrirana obvezna su plaćati porez na dobit i PDV, ako su obveznici PDV-a.
Također mogu biti i obveznici županijskih, gradskih ili općinskih poreza i poreza na promet nekretnina, kao i posebnih poreza i trošarina.
Trgovačka društva koja zapošljavaju radnike, ili ako drugim fizičkim osobama isplaćuju primitke, obvezna su za njih obračunati, obustaviti i uplatiti propisane poreze i doprinose.
 
 
Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba koje se radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekoloških, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, nacionalnih, pronatalitetnih, prosvjetnih, socijalnih, strukovnih, sportskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih ili drugih uvjerenja i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima što uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja. Udruga može biti obveznik slijedećih poreza i doprinosa za obvezna osiguranja:
 1. Porez na dobit
 2. Porez na dodanu vrijednost
 3. Plaćanje poreza po odbitku i doprinosa za obvezna osiguranja
 4. Ostali porezi
Napomena!

   Na osnovu unešenih podataka poslat ćemo vam najpovoljniji oblik partnerskog paketa koji je prikladan vašem 

poslovanju.

   Molimo Vas da pripazite na točnost unešenih podataka kao i na ispravne osobne podatke kao nebi došlo do neželjenih komplikacija.

   Pritiskom na "Pošalji" dugme prihvačate punu odgovornost za točnost unešenih podataka, sva polja označena crvenom zvijezdicom su obavezna.

Podatci o poslovanju
Osobni Podatci

Filip d.o.o.


NIKOLE ZRINSKOG 41

35000 Slavonski Brod

OIB: 54863077116

TEL: 035 / 447966